Powiększone rezerwaty w Sudetów Wschodnich

Jaskinia NIedźwiedzia

Zarządzenie o powięszkeniu

Z początkiem 2023 roku została zwiększona powierzchnia dwóch rezerwatów przyrody na terenie województwa dolnośląskiego.  

W dniu 30 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał dwa zarządzenia w sprawie rezerwatów przyrody „Śnieżnik Kłodzki” i „Jaskinia Niedźwiedzia”. Oba akty prawne ukazały się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 stycznia 2023 roku. Zgodnie z prawem wejdą one w życie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli. 17 stycznia 2023 r. Powierzchnia rezerwatów przyrody w województwie dolnośląskim zwiększy się o dodatkowe 173,48 ha oraz 130,30 ha otuliny.

Wspólne granice

Rezerwaty przyrody „Śnieżnik Kłodzki” oraz „Jaskinia Niedźwiedzia” po tych zmianach będą miały częściowo wspólną granicę w obrębie północnych stoków Śnieżnika (ich łączna powierzchnia wynosi obecnie 446,59 ha). Będą one jednak stanowić odrębne formy ochrony przyrody z uwagi na zróżnicowanie celów ochrony.

Powiększone rezerwaty wraz ze zlokalizowanym po czeskiej stronie granicy Narodowym Rezerwatem Przyrody „Králický Sněžník” będą tworzyć spójny transgraniczny kompleks form ochrony Masywu Śnieżnika, o łącznej powierzchni ok. 2 141 ha. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu nawiązała w tym celu współpracę z Agencją Ochrony Przyrody i Krajobrazu Czeskiej Republiki.

Ekspertyza botaniczna

Powierzchnia rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki” została powiększona o 20,13 ha cennych górnoreglowych świerczyn na torfie oraz torfowisk wysokich wraz z jednym z najliczniejszych na Dolnym Śląsku stanowisk listery sercowatej (Listera cordata).Wartości przyrodnicze tego terenu zostały wykazane w ekspertyzie botanicznej opracowanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Wrocławiu w ramach prowadzonych prac mających na celu opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru “Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016”. 

Ekspertyza wskazuje na zasadność powiększenia rezerwatu o cenne przyrodniczo, bezleśne torfowiska wysokie położone na wododziałowym grzbiecie odchodzącego ku wschodowi granicznego ramienia Śnieżnika. Są one otoczone ponad 100-letnimi, górnoreglowymi świerczynami na torfie. Teren ten zarządzany jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, które pozytywnie zaopiniowało powiększenie rezerwatu.
Rezerwat przyrody „Śnieżnik Kłodzki” obejmuje obecnie obszar o całkowitej powierzchni 213,19 ha i jest położony na terenie gmin: Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka oraz Międzylesie, w powiecie kłodzkim województwa dolnośląskiego. Od południa łączy się on z czeskim Narodowym Rezerwatem Przyrody „Králický Sněžník”. 

Dla ochrony torfowisk i muraw na kopule szczytowej Śnieżnika planowane jest dokonanie zmiany przebiegu odcinka zielonego szlaku turystycznego poprzez przeniesienie go na stronę czeską na przebiegający tam drogą leśną o utwardzonej nawierzchni odcinek czeskiego czerwonego szlaku turystycznego.

Kompleksowa ochrona

Powierzchnia rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” została powiększona aż o 153,35 ha.
Zespół opiniodawczo-doradczy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy rezerwacie przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” pod przewodnictwem prof. Wojciecha Ciężkowskiego zainicjował złożenie wniosku o uznanie za rezerwat przyrody terenów w dolinie potoku Kleśnica i zboczy góry Stromej i Śnieżnika – uznając, że ochrona Jaskini Niedźwiedziej – najdłuższej z jaskiń sudeckich posiadającej najbardziej zróżnicowane formy naciekowe w Polsce, wymaga kompleksowej ochrony całej zlewni Kleśnicy oraz występujących form terenu kształtowanych przy udziale procesów krasowych. 

Odkryte w 2012 r. nowe korytarze Jaskini Niedźwiedziej rozciągające się w kierunku południowym, zwane Partiami Mastodonta oraz wyniki badań elektrooporowych wskazują bowiem na istnienie dalszych, dotychczas nierozpoznanych korytarzy – pustek krasowych na południe od dotychczasowych obszarów eksploracji jaskini (poniżej zapadliska krasowego, tzw. Wielkiego Leja i dalej w górę doliny Kleśnicy).
W granicach powiększenia rezerwatu występują zróżnicowane siedliska przyrodnicze, takie jak: kwaśne buczyny, żyzne buczyny, górskie bory świerkowe, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, a także rzadkie rośliny objęte ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409), w tym storczyk kukawka (Orchis militaris) oraz merkia irlandzka (Moerckia hibernica).
Rezerwat przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” obejmuje obecnie obszar o całkowitej powierzchni 233,40 ha, położony na terenie gminy Stronie Śląskie, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim. Dodatkowo dla zabezpieczenia wartości przyrodniczych rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” od strony zachodniej przy rezerwacie (po lewej stronie doliny Kleśnicy na zboczach Żmijowca) wyznaczono otulinę rezerwatu o powierzchni 130,30 ha.
Tereny leśne ww. rezerwatu i jego otuliny zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, natomiast nieczynny kamieniołom marmuru Kletno I, który również został włączony w granice rezerwatu – przez Gminę Stronie Śląskie. Obie ww. instytucje pozytywnie zaopiniowały powiększenie rezerwatu.
Powiększenie rezerwatu i wyznaczenie otuliny nie będzie wiązało się ze zasadniczymi zmianami przebiegu szlaków turystycznych w tym rejonie, w tym nie wpłynie na sposób udostępnienia do zwiedzania samej Jaskini Niedźwiedziej.

Czego szukasz?

Gdzie znajdę podobną tematykę?