Powiększone rezerwaty Sudetów Wschodnich

Kwiaty kalcytowe w rezerwacie przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Zarządzenie o powięszkeniu

Z początkiem 2023 roku została zwiększona powierzchnia dwóch rezerwatów przyrody na terenie województwa dolnośląskiego.  

W dniu 30 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał dwa zarządzenia w sprawie rezerwatów przyrody „Śnieżnik Kłodzki” i „Jaskinia Niedźwiedzia”. Oba akty prawne ukazały się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 stycznia 2023 roku. Zgodnie z prawem wejdą one w życie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli. 17 stycznia 2023 r. Powierzchnia rezerwatów przyrody w województwie dolnośląskim zwiększy się o dodatkowe 173,48 ha oraz 130,30 ha otuliny.

Wspólne granice

Rezerwaty przyrody „Śnieżnik Kłodzki” oraz „Jaskinia Niedźwiedzia” po tych zmianach będą miały częściowo wspólną granicę w obrębie północnych stoków Śnieżnika (ich łączna powierzchnia wynosi obecnie 446,59 ha). Będą one jednak stanowić odrębne formy ochrony przyrody z uwagi na zróżnicowanie celów ochrony.

Powiększone rezerwaty wraz ze zlokalizowanym po czeskiej stronie granicy Narodowym Rezerwatem Przyrody „Králický Sněžník” będą tworzyć spójny transgraniczny kompleks form ochrony Masywu Śnieżnika, o łącznej powierzchni ok. 2 141 ha. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu nawiązała w tym celu współpracę z Agencją Ochrony Przyrody i Krajobrazu Czeskiej Republiki.

Ekspertyza botaniczna

Powierzchnia rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki” została powiększona o 20,13 ha cennych górnoreglowych świerczyn na torfie oraz torfowisk wysokich wraz z jednym z najliczniejszych na Dolnym Śląsku stanowisk listery sercowatej (Listera cordata).Wartości przyrodnicze tego terenu zostały wykazane w ekspertyzie botanicznej opracowanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Wrocławiu w ramach prowadzonych prac mających na celu opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru “Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016”. 

Ekspertyza wskazuje na zasadność powiększenia rezerwatu o cenne przyrodniczo, bezleśne torfowiska wysokie położone na wododziałowym grzbiecie odchodzącego ku wschodowi granicznego ramienia Śnieżnika. Są one otoczone ponad 100-letnimi, górnoreglowymi świerczynami na torfie. Teren ten zarządzany jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, które pozytywnie zaopiniowało powiększenie rezerwatu.
Rezerwat przyrody „Śnieżnik Kłodzki” obejmuje obecnie obszar o całkowitej powierzchni 213,19 ha i jest położony na terenie gmin: Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka oraz Międzylesie, w powiecie kłodzkim województwa dolnośląskiego. Od południa łączy się on z czeskim Narodowym Rezerwatem Przyrody „Králický Sněžník”. 

Dla ochrony torfowisk i muraw na kopule szczytowej Śnieżnika planowane jest dokonanie zmiany przebiegu odcinka zielonego szlaku turystycznego poprzez przeniesienie go na stronę czeską na przebiegający tam drogą leśną o utwardzonej nawierzchni odcinek czeskiego czerwonego szlaku turystycznego.

Kompleksowa ochrona

Powierzchnia rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” została powiększona aż o 153,35 ha.
Zespół opiniodawczo-doradczy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy rezerwacie przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” pod przewodnictwem prof. Wojciecha Ciężkowskiego zainicjował złożenie wniosku o uznanie za rezerwat przyrody terenów w dolinie potoku Kleśnica i zboczy góry Stromej i Śnieżnika – uznając, że ochrona Jaskini Niedźwiedziej – najdłuższej z jaskiń sudeckich posiadającej najbardziej zróżnicowane formy naciekowe w Polsce, wymaga kompleksowej ochrony całej zlewni Kleśnicy oraz występujących form terenu kształtowanych przy udziale procesów krasowych. 

Odkryte w 2012 r. nowe korytarze Jaskini Niedźwiedziej rozciągające się w kierunku południowym, zwane Partiami Mastodonta oraz wyniki badań elektrooporowych wskazują bowiem na istnienie dalszych, dotychczas nierozpoznanych korytarzy – pustek krasowych na południe od dotychczasowych obszarów eksploracji jaskini (poniżej zapadliska krasowego, tzw. Wielkiego Leja i dalej w górę doliny Kleśnicy).
W granicach powiększenia rezerwatu występują zróżnicowane siedliska przyrodnicze, takie jak: kwaśne buczyny, żyzne buczyny, górskie bory świerkowe, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, a także rzadkie rośliny objęte ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409), w tym storczyk kukawka (Orchis militaris) oraz merkia irlandzka (Moerckia hibernica).
Rezerwat przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” obejmuje obecnie obszar o całkowitej powierzchni 233,40 ha, położony na terenie gminy Stronie Śląskie, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim. Dodatkowo dla zabezpieczenia wartości przyrodniczych rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” od strony zachodniej przy rezerwacie (po lewej stronie doliny Kleśnicy na zboczach Żmijowca) wyznaczono otulinę rezerwatu o powierzchni 130,30 ha.
Tereny leśne ww. rezerwatu i jego otuliny zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, natomiast nieczynny kamieniołom marmuru Kletno I, który również został włączony w granice rezerwatu – przez Gminę Stronie Śląskie. Obie ww. instytucje pozytywnie zaopiniowały powiększenie rezerwatu.
Powiększenie rezerwatu i wyznaczenie otuliny nie będzie wiązało się ze zasadniczymi zmianami przebiegu szlaków turystycznych w tym rejonie, w tym nie wpłynie na sposób udostępnienia do zwiedzania samej Jaskini Niedźwiedziej.

Czego szukasz?

Masyw Śnieżnika

Kleśnica
Kleśnica
Nowa wieża widokowa na Śnieżniku
Nowa wieża widokowa na Śnieżniku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gdzie znajdę podobną tematykę?